BLOGG

Vi vil bruke kunnskapen vår til å påvirke
samfunnet i en positiv retning.

Magne Ilsaas, Daglig leder i Dekode